dane gwaranacyjne do nauki

Wysogotowo, ul. Bukowska 10,  
62-081 Przeźmierowo  
tel. 61 816 19 25, fax 61 816 19 80  
e-mail: al-ko@al-ko.pl  
WARUNKI GWARANCJI NA URZĄDZENIA AL-KO 2024  
Szanowni Państwo,  
3. Na roboty koszące AL-KO i Solo by AL-KO istnieje możliwość wydłuże-  
nia gwarancji w systemie 2+2(warunek - rejestracja produktu w ciągu  
30 dni).  
Kupując sprzęt firmy AL-KO i solo by AL-KO dokonali Państwo trafnego  
wyboru. Gratulujemy i dziękujemy za okazane zaufanie.  
4. Na grille gazowe, walec ogrodowy, węże ogrodowe i pozostałe niewy-  
mienione urządzenia udziela się 24 miesięcznej gwarancji przy zakupie  
konsumenckim i 12 miesięcy na zakup komercyjny.  
W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu  
z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt  
sprzedawcy a udzielona gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony  
prawnej.  
5. Firma AL-KO udziela gwarancji na akumulatory na okres 24 miesięcy  
w przypadku zakupu konsumenckiego i 12 miesięcy w przypadku za-  
kupu komercyjnego.  
Informujemy jednocześnie, że firma AL-KO udziela 24 miesięcznej gwaran-  
cji na cały asortyment w ramach zakupu konsumenckiego. Wyjątek patrz  
10 . Zakup konsumencki jest zakupem dokonywanym przez konsumenta  
czyli osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie-  
związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art.  
221 KC) Za zakup konsumencki uważa się również zakup dokonany przez  
osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalno-  
ścią gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla  
tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przed-  
miotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego  
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  
Gospodarczej (art. 5564 KC). W przypadku zakupu komercyjnego gwaran-  
cja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy.  
6. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczpospolitej Pol-  
skiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie  
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z  
umową. Rozszerzona gwarancja respektowana jest tylko w granicach  
państwa polskiego dla urządzeń w nim zakupionych. Towar zakupiony  
poza obszarem Polski objęty jest gwarancją 24 miesięczną.  
7. W ramach czynności sprzedaży sprzedawca jest odpowiedzialny za  
wykonanie przeglądu zerowego tj.: dokonanie w obecności Klienta  
sprawdzenia kompletności urządzenia, potwierdzenia braku ewentual-  
nych uszkodzeń produktu, przekazania instrukcji obsługi urządzenia,  
poinformowanie o budowie i zasadach działania urządzenia, urucho-  
mienia urządzenia (w przypadku urządzeń z silnikami spalinowymi jest  
to czynność odpłatna (olej, benzyna). W przypadku braku możliwości  
uruchomienia urządzenia sprzedawca ma obowiązek poinformowania  
o miejscu gdzie takiego uruchomienia w autoryzowanym punkcie ser-  
wisowym Klient może dokonać. W przypadku sprzedaży internetowej  
obowiązują powyższe zasady dotyczące przygotowania sprzętu. Do-  
datkowo w przypadku urządzeń spalinowych przed wysyłką należy  
odessać płyny eksploatacyjne. Przegląd zerowy powinien zostać za-  
Brak zarejestrowanego przeglądu „0” wraz z wpisem do programu po-  
zbawia klienta detalicznego gwarancji. Taki sam skutek czyli utrata gwa-  
rancji nastąpi, gdy przegląd „0” wpisany jest do systemu a czynność  
o której mowa nie jest dokonana fizycznie i w sposób wyżej opisany.  
Na wybrany asortyment firma AL-KO oferuje możliwość wydłużenia gwa-  
rancji dla konsumenta o jeden rok (2+1) o dwa (2+2) lub o trzy lata (2+3).  
Aby uzyskać prawo do wydłużonej gwarancji należy:  
wis > rejestracja produktu, w ciągu 30 dni od zakupu, dokonać przeglądu  
zerowego (czynność tę wykonuje sprzedawca bądź wskazany przez niego  
inny autoryzowany serwis AL-KO)  
- dokonywanie corocznych płatnych przeglądów w autoryzowanych serwi-  
sach AL-KO, co powinno być potwierdzone wpisem w programie serwi-  
sowym oraz na karcie okresowych przeglądów. karta do ściągnięcia na  
Warunki umowy gwarancyjnej:  
8. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Punkt Ser-  
wisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla  
usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje  
czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których  
zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt  
np. montaż, instalacja, c konserwacja, regulacja, itp.  
1. Dla traktorów ogrodowych, akumulatorowych, kosiarek spalinowych  
marki Solo by AL-KO oraz marki AL-KO serii Comfort i Premium, werty-  
kulatorów spalinowych solo by AL-KO, glebogryzarek Solo by AL- KO,  
rozdrabniaczy do gałęzi Solo by AL-KO, odkurzaczy do liści Solo by AL-  
KO oraz kosiarek elektrycznych z silnikiem indukcyjnym. Możliwość  
wydłużenia gwarancji w systemie 2+3.  
9. Gwarancja zostaje wydłużona o czas pobytu urządzenia w serwisie  
2. Na kosiarki akumulatorowe, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe  
Easy, wertykulatory za wyjątkiem 518 SbA, Glebogryzarki za wyjąt-  
kiem 7505VR SbA, podcianarki elektryczne, akumulatorowe nożyce  
do trawy kosy spalinowe, kosy spalinowe SbA, Easy Flex, Energy Flex,  
Power Flex, AL-KO 18V – urządzenia akumulatorowe, pompy zanurze-  
niowe, , ogrodowe, powierzchniowe, hydrofory, automatyczne pompy  
ogrodowe, pompy głębinowe, pompy spalinowe, nożyce do żywopłotu,  
rozdrabniacze do gałęzi, dmuchawy i odkurzacze do liści, łuparki do  

Ciasteczko?

AL-KO Geräte GmbH i jej partnerzy potrzebują Twojej zgody (kliknij „Akceptuję”) na indywidualne wykorzystanie danych w celu zapisywania i / lub pobierania informacji na urządzeniu (adres IP, identyfikator użytkownika, informacje o przeglądarce). Dane są wykorzystywane do spersonalizowanych reklam i treści, pomiarów reklam i treści oraz do zdobywania wiedzy na temat grup docelowych i rozwoju produktów. Więcej informacji na temat zgody i opcji ustawień jest dostępnych tutaj w dowolnym momencie. Klikając „Jeśli nie wyrażasz zgody, kliknij tutaj”, możesz w dowolnym momencie odrzucić swoją zgodę.

Wykorzystanie danych

AL-KO Geräte GmbH współpracuje z partnerami, którzy również przetwarzają dane pobrane z Państwa urządzenia (dane śledzące) do własnych celów (np. tworzenie profili) / na potrzeby osób trzecich. W tym kontekście nie tylko zbieranie danych śledzących, ale także ich dalsze przetwarzanie przez tych dostawców wymaga zgody. Dane śledzenia są gromadzone dopiero po kliknięciu przycisku „Akceptuję” określonego na banerze. Partnerami są następujące firmy: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Google LLC, The Rocket Science Group LLC, SALESmanago.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez tych partnerów można znaleźć w zakładce Polityka prywatności. Informacje dostępne są również poprzez link w banerze.