Karta Charakterystyki

Sicherheitsdatenblätter | AL-KO Gartengeräte

Karta charakterystyki produktu

Otwórz poniższą stronę aby wyświetlić pliki

EG-Konformitätserklärung_WiFi_Funkmodul_2014-53-EU_vollst_20191216

Zgodnie z rozporządzeniem REACH („Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń dla substancji chemicznych”), które weszło w życie 1 czerwca 2007 r., Każdy dostawca zgodnie z art. 31 ust. 1 zobowiązany do dostarczenia każdemu „nabywcy substancji lub preparatu” (klientowi) informacji w postaci karty charakterystyki. Obowiązek ten nie dotyczy produktów sprzedawanych np. Przez AL-KO! Niemniej jednak chcielibyśmy przekazać karty charakterystyki jako informacje. Poniżej znajdziesz wszystkie aktualnie dostępne karty charakterystyki dla naszych artykułów. Jeśli nie możesz znaleźć arkusza danych, skontaktuj się z odpowiedzialnym przedstawicielem handlowym.