Szanowni Państwo, w związku z przeprowadzaną inwentaryzacją informujemy, że wszystkie zamówienia, za które płatność wpłynie po 15 grudnia 2023 r., zostaną wysłane po 2 stycznia 2024 r.

Polityka prywatności stron internetowych AL-KO

Ochrona danych osobowych


Polityka prywatności witryny https://alko-garden.pl/


Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przez Ogólne rozporządzenie o danych osobowych (RODO). Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc oferować Ci wyżej wymienioną witrynę. Polityka prywatności określa sposób i cel gromadzenia oraz przetwarzania Twoich danych. Przedstawia ona również możliwości wyboru formy udostępniania danych.
Korzystając z naszej witryny zgadzasz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywania Twoich danych na zasadach określonych w Polityce prywatności.


1. Podmiot odpowiedzialny


Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO jest:


AL-KO Geräte GmbH
Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz


Jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie Twoich danych przez nas w całości lub w części, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności możesz skierować swój sprzeciw do wyżej wymienionego podmiotu odpowiedzialnego. Możesz zapisać lub wydrukować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie.


 


2. Ogólne korzystanie z witryny


 


2.1 Dane dostępowe


Zbieramy informacje o Tobie, kiedy korzystasz z tej witryny. Automatycznie przechwytujemy informacje o zachowaniu użytkownika i jego interakcji z witryną i rejestrujemy te dane na jego komputerze lub urządzeniu mobilnym. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane o każdym dostępie do naszej oferty online (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu zawierają nazwę i adres URL pobranego pliku, datę i godzinę pobrania, ilość danych, wiadomość o udanym pobraniu (kod odpowiedzi HTTP), typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, URL strony odsyłającej (tzn. poprzednio odwiedzoną stronę), adres IP i dostawcę internetu.
Używamy tych danych do analizy statystycznej bez przypisywania informacji osobistych – w celu prowadzenia i optymalizowania naszej oferty internetowej, jak również: anonimowego zapisu liczby odwiedzających naszą stronę internetową (traffic), rejestrowania zakresu i charakteru korzystania z witryny, a także do celów rozliczeniowych, w celu pomiaru liczby kliknięć otrzymanych od naszych partnerów. Na podstawie tych informacji możemy zapewnić spersonalizowane i oparte na lokalizacji treści, analizować ruch, rozwiązywać problemy i ulepszać nasze usługi. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego wglądu do danych dziennika, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie użytkowania niezgodnego z prawem. Przechowujemy adresy IP przez ograniczony okres w plikach dziennika, gdy jest to konieczne dla celów bezpieczeństwa lub do świadczenia usług lub naliczania za nie opłat, np. jeśli skorzystasz z jednej z naszych ofert. Po zakończeniu procesu zamówienia lub po otrzymaniu płatności usuniemy adres IP, jeśli nie jest on już wymagany ze względów bezpieczeństwa. Przechowujemy adresy IP również wtedy, kiedy mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Jeśli posiadasz u nasz konto, zapisujemy również datę ostatniej wizyty (na przykład podczas rejestracji, logowania, klikania linków itp.).


2.2 Kontakt pocztą elektroniczną


Jeśli skontaktujesz się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail), zapiszemy Twoje dane do przetworzenia wniosku lub pojawienia się dalszych pytań. Przechowujemy i wykorzystujemy inne dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę lub jeśli jest to dozwolone przez prawo bez specjalnej zgody.


2.3 Google Analytics


Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z tej witryny są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej witrynie w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Twój adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej witryny firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Twojego sposobu korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem witryny i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Na urządzeniach mobilnych, zamiast instalować wtyczkę, możesz kliknąć poniższy link, aby ustanowić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi Google Analytics gromadzenie danych w przyszłości (plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Kiedy wyczyścisz pliki cookie w przeglądarce, będziesz musiał ponownie kliknąć ten link): Wyłącz Google Analytics.


2.4 Podstawy prawne i czas przechowywania danych


Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z poprzednimi ustępami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze działania związane z przetwarzaniem danych obejmują w szczególności zapewnienie działania i bezpieczeństwa strony internetowej, badanie sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających oraz uproszczenie korzystania z witryny.
O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do realizacji zamierzonych celów.


 


3 Twoje prawa jako osoby, której dotyczy przetwarzanie danych


Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz różne prawa dotyczące danych osobowych. Jeśli chcesz dochodzić tych praw, wyślij swoje żądanie pocztą e-mail lub pocztą, wyraźnie identyfikując swoją osobę na adres podany w sekcji 1.
Poniżej znajduje się przegląd Twoich praw.


3.1 Prawo do potwierdzenia i informacji


W każdej chwili masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo do uzyskania od nas bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych wraz z kopią tych danych. Ponadto istnieje prawo do następujących informacji:
1. cele przetwarzania;
2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
3. odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym;
4. jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu;
5. prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6. prawo do odwołania się do organu nadzorczego;
7. jeśli dane osobowe nie są zbierane od Ciebie, wszystkie dostępne informacje o źródle danych;
8. istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, znaczące informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na Ciebie. Jeżeli dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach na mocy art. 46 RODO w związku z przekazaniem.


3.2 Prawo do korekt


Masz prawo żądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. Uwzględniając powyższe cele, masz prawo żądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.


3.3 Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym“)


Masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia tych danych, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
1. Dane osobowe nie są już potrzebne do zrealizowania celów, do których zostały pierwotnie zgromadzone i przetwarzane
2. Wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 1 litera a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania
3. Sprzeciwisz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania, lub sprzeciwisz się zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO
4. Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem 5. Usunięcie danych osobowych ma na celu spełnienie wymogów prawa unijnego lub krajowego, którym podlegamy.
6. Dane osobowe zostały przekazane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i będziemy musieli je usunąć, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów danych przetwarzających dane osobowe, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, że zażądałeś usunięcia wszelkich linków do takich danych osobowych lub kopii takich danych osobowych.


3.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania


Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
1. Kwestionujesz dokładność twoich danych osobowych - na okres, który pozwali nam zweryfikować dokładność twoich danych osobowych
2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz prawa usunięcia danych i w zamian żądasz ograniczenia przetwarzania
3. Nie używamy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich w celu dochodzenia roszczeń prawnych
4. Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, ale nie ma pewności, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi.


3.5 Prawo do przenoszenia danych


Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazałeś, w uporządkowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie, i masz prawo do przekazania tych informacji innej osobie bez przeszkód, pod warunkiem, że:
1. przetwarzanie opiera się na zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
2. przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.
Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z paragrafem 1, masz prawo do uzyskania, że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez nas do innej strony, o ile jest to technicznie wykonalne.


3.6 Prawo do sprzeciwu


Masz prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących ciebie zgodnie z artykułem 6 (1) (e) lub (f) RODO; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Wtedy nie przetwarzamy już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania, które są ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub że przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu obsługi direct mail, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących ciebie w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią.

Masz prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z artykułem 89 (1) RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.


3.7 Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie


Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które będzie miało skutek prawny lub wpłynie na Ciebie w podobny sposób.


3.8 Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych


W każdej chwili masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych.


3.9 Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru


Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca domniemanego naruszenia jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.


 


4. Bezpieczeństwo danych


Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych i możliwości technicznych.
Twoje dane osobowe przesyłane za naszym pośrednictwem będą szyfrowane. Dotyczy to zarówno zamówień, jak i logowania do konta. Używamy systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer), ale zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji przez e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Aby zabezpieczyć twoje dane, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które zawsze dostosowujemy do najnowocześniejszych technologii. Nie gwarantujemy, że nasza oferta będzie dostępna w określonych godzinach – nie możemy wykluczyć zakłóceń, przerw lub awarii. Serwery, z których korzystamy, są regularnie archiwizowane.


 


5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie zgromadzonych danych osobowych.


 


6. Przekazywanie danych stronom trzecim, brak przekazywania danych do krajów spoza UE


Zasadniczo używamy Twoich danych osobowych tylko w obrębie naszego przedsiębiorstwa.
Jeżeli angażujemy strony trzecie przy wykonywaniu umów (takich jak dostawcy usług logistycznych), te dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wymagane do zrealizowania usługi.
W przypadku outsourcingu niektórych części przetwarzania danych, na mocy umowy zobowiązujemy przetwarzających do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych oraz w celu zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą.
Przesyłanie danych do przedsiębiorstw lub osób spoza UE poza przypadkami wymienionymi w niniejszej deklaracji w pkt 2.3 nie ma miejsca i nie jest planowane.


 


7. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych


Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych:

AL-KO Geräte GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko-garten.de


 


8. Google Analytics


Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z tej witryny są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej witrynie w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Twój adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela witryny firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Twojego sposobu korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem witryny i Internetu na rzecz właściciela witryny. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania z witryny (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Na urządzeniach mobilnych, zamiast instalować wtyczkę, możesz kliknąć poniższy link, aby ustanowić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi Google Analytics gromadzenie danych w przyszłości (plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Kiedy wyczyścisz pliki cookie w przeglądarce, będziesz musiał ponownie kliknąć ten link): Wyłącz Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności, zapoznaj się z Warunkami Google Analytics lub przeglądem Google Analytics. Ta witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „gat._anonymizeIp();", co umożliwia anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP).


 


9. Google Remarketing


Ta witryna korzysta z funkcji remarketingowej Google Inc. Ta funkcja służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach osobom odwiedzającym witrynę należącej do sieci Google. W przeglądarce użytkownika witryny internetowej są zapisywane tzw pliki cookie, które pozwalają innym witrynom w sieci Google rozpoznać użytkownika. Na tych witrynach, użytkownikom prezentowane są reklamy odnoszące się do treści, które poprzednio przeglądali na witrynie należącej do sieci Google. Google twierdzi, że nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google, możesz wyłączyć tę opcję poprzez odpowiednie ustawienia na stronie https://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, możesz wyłączyć obsługę plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą instrukcji zawartych na https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


 


10. Google AdWords


Ta witryna korzysta ze śledzenia konwersji Google. Jeśli trafisz na naszą stronę internetową przez ogłoszenie Google, Google AdWords zapisze na Twoim komputerze plik cookie. Takie pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie powinny służyć do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony na na naszej witrynie, a zapisany na jego komputerze plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google i nasza witryna mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę internetową. Do każdego klienta AdWords jest przyporządkowany inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być więc monitorowane przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zgromadzone przez pliki cookie konwersji służą klientom AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie kowersji, do tworzenia statystyk konwersji. Klienci AdWords otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich link i zostali przekierowani na stronę oznaczoną do śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie mogą identyfikować użytkownika na podstawie tych informacji.
Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu konwersji, możesz wyłączyć generowanie wymaganych do tego plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki (blokując pliki cookie całkowicie lub tylko z domeny „googleleadservices.com“).
Zwróć uwagę, że usunięcie pliku cookie rezygnacji spowoduje ponowne włączenie opcji gromadzenia informacji. Kiedy wyczyścisz pliki cookie w przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustanowić odpowiedni plik cookie rezygnacji.


 


11. Polityka prywatności do korzystania z witryny YouTube


Nasza witryna korzysta z wtyczek ze strony YouTube, która jest prowadzona przez Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informacje o treściach, które przeglądałeś na naszych stronach. Jeśli zalogujesz się na swoje konto, YouTube umożliwi ci powiązanie aktywność w sieci bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy.


 


12. Użycie wtyczek społecznych Facebook i Google+


Ta witryna korzysta z tzw. wtyczek społecznych z sieci społecznych Facebook i Google+. Te usługi są dostarczane przez przedsiębiorstwa Facebook Inc. I Google Inc. Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Google+ jest obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Przegląd wtyczki Facebooka i ich wygląd tutaj: https://developers.facebook.com/plugins lub https://developers.google.com/+/plugins
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, która zawiera wtyczkę społeczną, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość dodatku zostaje przekazana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i z niej zostaje powiązana ze stroną internetową. Dzięki integracji z wtyczką Facebook otrzymuje informacje, że Twoja przeglądarka otworzyła odpowiednią treść, nawet jeśli nie masz konta na Facebook'u lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) będą przekazywane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Facebook w USA i tam przechowywane.
Jeśli jesteś zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, dostawcy mogą bezpośrednio przypisać wizytę na naszej witrynie do Twojego profilu na Facebooku lub w Google+. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład klikając przycisk "Lubię to" lub przycisk "+1", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera dostawcy i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane w sieci społecznościowej i wyświetlane tam Twoim kontaktom.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez usługodawców, a także ich prawa w tym zakresie i ustalanie opcji ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy.
Polityka prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Polityka prywatności Google: https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Jeśli nie chcesz, aby Google lub Facebook bezpośrednio kojarzyły dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny z Twoim profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej, musisz wylogować się z odpowiedniej sieci przed odwiedzeniem naszej witryny. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. wtyczki Facebooka za pomocą "Facebook Blocker" (https://webgraph.com/resources/facebookblocker/).


 


13. Facebook Remarketing


Ta witryna korzysta z funkcji remarketingu „Custom Audiences“ Facebook Inc. („Facebook“). Ta funkcja służy do prezentowania użytkownikom naszej witryny, którzy odwiedzają portal społecznościowy Facebook reklam opartych na zainteresowaniach ("Reklamy na Facebooku"). W tym celu na tej stronie zaimplementowano tag remarketingowy Facebooka. Za pomocą tego znacznika podczas odwiedzania witryny następuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Do serwera Facebooka jest przesyłana informacja, że użytkownik odwiedził tę stronę, następnie Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka oraz twoich praw w tym zakresie i sposobów ochrony prywatności, zobacz politykę prywatności Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy.
Alternatywnie, możesz wyłączyć usługę „Custom Audiences“ na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Aby to zrobić, musisz być zalogowany do Facebooka.


 


14. Polityka prywatności Klarna


Wykorzystanie danych osobowych przy wyborze usługi Klarna jako metody płatności:
Jeśli wybrałeś usługi płatnicze Klarna Rachunek i Klarna Zakup Ratalny jako opcję płatności, wyrażasz zgodę na udostępnienie następujących danych osobowych w celu przetworzenia zakupu oraz potwierdzenia tożsamości i zdolności kredytowej: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, płeć, Adres e-mail, adres IP, numer telefonu; a także dane niezbędne do rozliczenia zakupu, które są związane z zamówieniem, takie jak liczba artykułów, numer artykułu, kwota rachunku i podatki w procentach - zebrane i przekazane do Klarna. Przesyłanie tych danych odbywa się w taki sposób, aby Klarna mogła rozliczyć rachunek i przeprowadzić weryfikację tożsamości oraz zdolności kredytowej w celu przetworzenia zakupu.
Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych, Klarna ma uzasadniony interes w przekazywaniu danych osobowych kupującego i potrzebuje ich w celu uzyskania informacji od biur informacji kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech mogą to być następujące biura kredytowe:
| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München
| Creditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
| infoscore Consumer Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33311 Gütersloh
W ramach decyzji o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego, Klarna gromadzi i wykorzystuje, oprócz adresu, również informacje o historii płatności nabywcy i wartości prawdopodobieństwa powtórzenia tego zachowania w przyszłości. Obliczanie tych wartości przez Klarnę opiera się na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Klarna wykorzysta do tego celu również twoje dane adresowe. Jeśli te obliczenia wykażą, że twoja zdolność kredytowa nie jest spełniona, Klarna natychmiast Cię o tym poinformuje.
Odstąpienie od wykorzystywania danych osobowych w stosunku do Klarna
1. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych w Klarna. Jednak Klarna może nadal być uprawniona do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, o ile jest to konieczne do umownego rozliczenia płatności przez Klarna, wymagane przez prawo, sąd lub organ publiczny.
2. Zawsze możesz uzyskać informacje o danych osobowych przechowywanych przez Klarna. Gwarantuje to federalna ustawa o ochronie danych osobowych. Jeśli chcesz uzyskać informację, jakie dane osobowe Klarna przechowuje lub aby Klarna informowała Cię o zmianach w przechowywanych danych osobowych, możesz skontaktować się z datenschutz@klarna.de.


 


15. WhatsApp


Nasza strona internetowa wskazuje na usługę "WhatsApp" jako sposób skontaktowania się z zespołem serwisowym AL-KO. Aplikacja WhatsApp jest otwierana ręcznie lub poprzez kliknięcie łącza. Usługa WhatsApp jest obsługiwana przez WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli korzystasz z usługi WhatsApp, Twoje dane zostaną przesłane do WhatsApp. Jeśli używasz WhatsApp, zgadzasz się na Warunki użytkowania i Politykę prywatności WhatsApp na stronie https://www.whatsapp.com/legal.


 


16. Tekst informacyjny dotyczący polityki ochrony prywatności partnera reklamowego Sovendus (kupony)


Oferta kuponów Sovendus GmbH: aby wybrać odpowiedni dla Ciebie kupon, spseudonimizowane i zaszyfrowane sumy kontrolne Twojego adresu e-mail i IP są wysyłane do Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 (1) (f) RODO). Pseudonim wartość hash adresu e-mail jest używany do sprawdzenia, czy zgłosiłeś sprzeciw od wysyłania reklam Sovendus (art. 21 pkt 3, art. 6 Abs.1 RODO c). Adres IP jest wykorzystywany przez Sovendus wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa danych i zwykle po siedmiu dniach zostaje zanonimizowany (art. 6 ustęp 1 f RODO). Do celów księgowych przesyłamy do Sovendus również spseudonimizowany numer zamówienia, wartość zamówienia i walutę, ID sesji, kod kuponu i stempel czasowy (art. 6 ust 1 f RODO). Jeśli jesteś zainteresowany kuponem oferowanym przez Sovendus, z Twoim adresem e-mail nie jest powiązany sprzeciw reklamowy i kliknąłeś w wyświetlany tylko w wyżej wymienionym przypadku baner, prześlemy Twój zaszyfrowany tytuł, imię i nazwisko oraz adres e-mail do Sovendus w celu przygotowania kuponu (Artykuł 6 (1) (b), f RODO).
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Sovendus, zapoznaj się z polityką prywatności online www.sovendus.de/datenschutz.


 


17. Mandrill


Wiadomości e-mail są wysyłane za pośrednictwem usługi „Mandrill”, platformy e-mail „MailChimp” obsługiwanej przez amerykańskiego dostawcę Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.


Politykę prywatności usługi możesz znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy


 


18. MailChimp


Newslettery są wysyłane za pośrednictwem „MailChimp”, amerykańskiej platformy wysyłającej newslettery Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.


Adresy e-mail użytkowników zarejestrowanych do naszego newslettera, oraz inne dane opisane w niniejszym dokumencie, są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp używa tych informacji do wysyłania i oceny wysyłki newsletterów w naszym imieniu. Ponadto MailChimp może wykorzystywać te dane zgodnie z własną polityką w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, np. optymalizacji wysyłek i prezentacji newsletterów lub do celów ekonomicznych w celu określenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. MailChimp nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newslettera, w celach innych niż powyższe oraz nie przekazuje ich podmiotom trzecim.p>


Politykę prywatności usługi Mandrill możesz znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy


Ankieta i ocena statystyczna:
Newslettery zawierają tak zwany „web-beacon”, który jest plikiem wielkości piksela i który pobierany jest z serwera MailChimp po otwarciu newslettera. W trakcie pobierania gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania usługi MailChimp w oparciu o dane techniczne i zachowania grupy docelowej w zakresie odczytu lokalizacji (którą można określić za pomocą adresu IP) i czasów dostępu.
Oceny statystyczne obejmują, także ustalenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Naszym celem ani MailChimp nie jest jednak obserwowanie poszczególnych użytkowników. Oceny służą nam w rozpoznawaniu nawyków czytania naszych użytkowników i dostosowywaniu do nich treści lub wysyłaniu newslettera zgodnie z ich zainteresowaniami.


 


Nasza Polityka prywatności jest zgodna z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG).


As of: 06-07-2020


Ciasteczko?

AL-KO Geräte GmbH i jej partnerzy potrzebują Twojej zgody (kliknij „Akceptuję”) na indywidualne wykorzystanie danych w celu zapisywania i / lub pobierania informacji na urządzeniu (adres IP, identyfikator użytkownika, informacje o przeglądarce). Dane są wykorzystywane do spersonalizowanych reklam i treści, pomiarów reklam i treści oraz do zdobywania wiedzy na temat grup docelowych i rozwoju produktów. Więcej informacji na temat zgody i opcji ustawień jest dostępnych tutaj w dowolnym momencie. Klikając „Jeśli nie wyrażasz zgody, kliknij tutaj”, możesz w dowolnym momencie odrzucić swoją zgodę.

Wykorzystanie danych

AL-KO Geräte GmbH współpracuje z partnerami, którzy również przetwarzają dane pobrane z Państwa urządzenia (dane śledzące) do własnych celów (np. tworzenie profili) / na potrzeby osób trzecich. W tym kontekście nie tylko zbieranie danych śledzących, ale także ich dalsze przetwarzanie przez tych dostawców wymaga zgody. Dane śledzenia są gromadzone dopiero po kliknięciu przycisku „Akceptuję” określonego na banerze. Partnerami są następujące firmy: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Google LLC, The Rocket Science Group LLC, SALESmanago.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez tych partnerów można znaleźć w zakładce Polityka prywatności. Informacje dostępne są również poprzez link w banerze.